سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مجله کاوشی نو در فقه اسلامی 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
تدریس 
مجله کاوشی نو در فقه اسلامی 
مدرس 
 
 
-----