تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
 
حقوق 
دانشگاه مفید 
 
فوق لیسانس 
 
حقوق خصوصی 
دانشگاه مفید 
 
سطح 4